Asiakastyytyväisyys ja oikeusturva

Asiakastyytyväisyys ja oikeusturva

Asiakkaidemme arvioita toiminnastamme valtakunnallisessa Lakivälitys-palvelussa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn 2019 tulokset

Toimistomme teki toimintamme laadun varmistamiseksi ja parantamiseksi yhteistyössä Pro Ratas Oy:n kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille vuoden 2019 asiakkaille, joiden asioissa saatiin ratkaisut puolivuotiskaudella 1.4.-30.9.2019. Kysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa (=miltei kaikki). Vastausprosentti oli 60 %, mikä on Pro Ratas Oy:n mukaan korkea vastaanvanlaisissa kyselyissä.

Vastaajista 100 % piti omaa vakuutuskorvausasiaansa itselleen tärkeänä ja palvelua ystävällisenä. 95 % piti tärkeänä, että hän saa erikoistunutta lakiapua asiaansa.

Yli 90 % piti toimistomme palvelua asiantuntevana. 90 % piti laadittujen kirjelmien laatua asiamukaisena. Liki 90 % vastanneista piti kokonaisuutensa arvioiden toimistoltamme saamaansa palvelua erinomaisena tai hyvänä. Vain yksi vastaaja piti palvelua huonona.

Tehtyjen toimenpiteiden, työmäärän ja laskun osalta, kukaan vastaajista ei katsonut, ettei tehtyä työtä olisi eritelty riittävällä tarkkuudella. 8 % vastanneista piti palveluamme liian kalliina, vaikkakin ennalta sovitun mukaisena. Vain yksi vastaaja katsoi, etteivät kaikki toimenpiteet olleet hänen asiassaan tarpeellisia ja välttämättömiä, ja hän oli tyytymätön palveluun liki kaikilta osin.

Vapaan palautteen osio oli lähes pelkästään kiittävää. Lähinnä informointia koskien saimme muutamilta asiakkailta kriittistä palautetta, jotkut asiakkaista olisivat kaivanneet enemmän tietoa asiastaan. Otamme kaikki palautteet huomioon ja pyrimme parantamaan palvelua entisestään!

Potilasvahinkoasioissa tarvitaan erikoistumista (vrt. Yksityisistä asianajopalveluista potilasvahinkoasioissa) Turhien kuluriskien välttämiseksi on tärkeää, että vahinkoasiassaan lakiapua tarvitseva kääntyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toimistomme puoleen. Paikallisten yleisjuridiikkaan, tavanomaisiin vahingonkorvausasioihin tai rikosasioihin keskittyneiden toimistojen tiedot ja kokemus monimutkaisista henkilövahinkoasioista ovat usein hyvin vähäisiä. Asianajosta ilman tarkkaa erikoistumista aiheeseen voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Meillä on laaja tietämys vaativaa erityisosaamista edellyttävästä henkilövahinkojuridiikasta, ja pystymme arvioimaan mikä etenemistapa on asiakkaan kannalta järkevin ja riskittömin. Lainopillisen asiantuntemuksen lisäksi toimistollamme on käytettävissään mm. lääketieteen ja kirurgian asiantuntemusta. Toimistomme hinta-laatusuhde on pitkäaikaisen kokemuksemme ansiosta markkinoiden paras.

Vuosien 2007-2022 aikana hoitamistamme, lopullisesti ratkaistuista potilasvahinkoasioista olemme saaneet asiakkaallemme myönteisen muutoksen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksiin miltei kolme kertaa useammin kuin tilastojen mukaan keskimäärin tapahtuu. Toimistomme asiakastyytyväisyys on myös tutkitusti huippuluokkaa. Toimistomme asiakkaat ovat aivan koko maasta.

Jos olet tyytymätön toimistomme palveluun, voit saattaa toimeksiantoa koskevan erimielisyyden maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ja sen jälkeen