Asiakastyytyväisyys ja oikeusturva

Asiakastyytyväisyys ja oikeusturva

Asiakkaidemme arvioita toiminnastamme valtakunnallisessa Lakivälitys-palvelussa.

Asiakastyytyväisyys 2013 (29.11.2013)

Toimistomme lähetti marraskuussa 2013 asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille asianajotoimeksiannon antaneille asiakkaille, joiden juttu päättyi 1.1.-31.10.2013.
Toiminnastamme annettu palaute oli erittäin positiivista. Miltei 95 % vastanneista arvioi, että hänen asiansa tuli hoidetuksi erinomaisesti tai hyvin. Yli 97 % asiakkaistamme koki, että palvelu oli ystävällistä ja että hänen ongelmansa haluttiin aidosti selvittää. Yksikään vastanneista ei ollut tyytymätön toimistoltamme saamansa palvelun laatuun.

Palveluamme ei myöskään pidetty kalliina. Vastanneista valtaosa eli 75 % piti laskutusta sopivana tai olisi ollut valmis maksamaan jopa enemmän.

Suurin osa vastanneista oli saanut tietää toimistostamme internetin kautta. Internetin lisäksi jopa 42 % oli saanut tietää toimistostamme potilasasiamiehiltä, muilta ammattihenkilöitä tai lakimiehiltä taikka sukulaisten tai tuttavien kautta. Suurin osa vastanneista oli tutustunut ennakkoon näihin internetsivuihin ja arvioi, että internetsivuilta saatu käsitys toiminnan laadusta vastasi toteutunutta.

Miltei kaikki vastaajat myös kokivat, että asian hoitaminen ilman lakimiehen tapaamista sähköpostitse, puhelimitse ja postitse toimi hyvin ja oli riittävä tapa hoitaa hänen asiansa. Pystyimme siten palvelemaan yhtä hyvin missä päin Suomea tahansa asuvia asiakkaita.

Asiakkaiden päätökseen antaa asia juuri meidän toimistomme hoidettavaksi oli vastausten mukaan vaikuttanut eniten tarkka erikoistuminen. Myös työkokemuksemme, muiden antamat suosittelut sekä se seikka, että toimistollamme on käytettävissä lääketieteellistä asiatuntemusta, olivat merkityksellisiä tekijöitä asiakkaidemme mielestä.

Melkein kolmannes vastanneista oli samassa asiassaan ottanut yhteyttä tai harkinnut ottavansa yhteyttä myös johonkin muuhun laki- tai asianajotoimistoon, mutta päätynyt antamaan toimeksiannon Potilasvahinkoavulle.

Potilasvahinkoasioissa tarvitaan erikoistumista (vrt. Yksityisistä asianajopalveluista potilasvahinkoasioissa) Turhien kuluriskien välttämiseksi on tärkeää, että vahinkoasiassaan lakiapua tarvitseva kääntyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toimistomme puoleen. Paikallisten yleisjuridiikkaan, tavanomaisiin vahingonkorvausasioihin tai rikosasioihin keskittyneiden toimistojen tiedot ja kokemus monimutkaisista henkilövahinkoasioista ovat usein hyvin vähäisiä. Asianajosta ilman tarkkaa erikoistumista aiheeseen voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Meillä on laaja tietämys vaativaa erityisosaamista edellyttävästä henkilövahinkojuridiikasta, ja pystymme arvioimaan mikä etenemistapa on asiakkaan kannalta järkevin ja riskittömin. Lainopillisen asiantuntemuksen lisäksi toimistollamme on käytettävissään mm. lääketieteen ja kirurgian asiantuntemusta.

Vuosien 2007-2017 aikana hoitamistamme, lopullisesti ratkaistuista potilasvahinkoasioista olemme saaneet asiakkaallemme myönteisen muutoksen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksiin miltei kolme kertaa useammin kuin tilastojen mukaan keskimäärin tapahtuu. Toimistomme asiakastyytyväisyys on myös tutkitusti huippuluokkaa. Toimistomme asiakkaat ovat aivan koko maasta.

Jos olet tyytymätön toimistomme palveluun, voit saattaa toimeksiantoa koskevan erimielisyyden maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ja sen jälkeen