Yleiset palveluehdot ja hinnasto

Yleiset palveluehdot

Palvelun hinta

Alkuarvio palvelun tarjoajan (Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy) toimistolle lähetettyjen asiakirjojen pohjalta on maksuton, ellei arvio johda toimeksiantoon. Jos alkuarvion jälkeen sovitaan asiakkaan kanssa toimeksiannosta, niin myös edeltävä työ laskutetaan normaalin hinnaston mukaan. Jos asiakas haluaa alkuneuvottelun toimistolla, on se maksullinen voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen kuluvaan tarpeelliseen ajankäyttöön ja tuntiveloitukseen.

Veloitus on aikaperusteinen, tarpeellisen tehokkaan työajan mukainen. Tuntiveloitus on 150-295 €/h (sis. alv) asian vaativuudesta ja intressistä riippuen. Tuntiveloitus on hinnaston mukainen maksimi, ellei asiassa toimeksiannon yhteydessä ole sovittu alennetusta tuntihinnasta.

Palveluidemme hinta-laatu -suhde on erittäin kilpailukykyinen verrattuna muihin toimistoihin.
Annamme aina asiakkaan niin halutessa kustannusarvion asian hoidosta. Yleensä keskivaativan asian huolellinen ajaminen lautakuntamenettelyssä kestää kaikkiaan noin vuoden ja maksaa asiakkaalle noin 800-1200 euroa, jos käytettävissä on oikeusturvavakuutus.
Toimistollamme kysymyksessä ovat aina enimmäishinnat, joten mikäli kysymys osoittautuu yksinkertaisemmaksi tai vähemmän aikaa vaativaksi kuin on etukäteen arvioitu, on lasku vastaavasti pienempi.

Suppeissa asioissa (esim. muistutukset, kantelut, oikaisupyynnöt, potilasvahinkoilmoitukset) on sovittavissa kiinteä hinta. Pyydä hinta-arvio / enimmäishinta etukäteen.

Lasku eritellään toimenpiteittäin ja laskutetaan kunkin toimenpiteen vaatiman työajan mukaisesti. Minimilaskutus per toimenpide on 10 minuuttia. Muilta osin laskutus tapahtuu per alkava 15 minuuttia. Tuntihintaan sisältyy arvonlisävero, toimiston yleiskulut sekä tavanomaiset kopio-, postitus- ja puhelinkulut. Jos toimeksianto edellyttää asiointia ulkomaille tai maksullisten asiakirjojen tilaamista asiakkaan puolesta (esim. verottajalta, pankeista tms.), laskutetaan tästä aiheutuvat ylimääräiset kulut erikseen asiakkaalta.

Jos asiakkaalla on voimassa oleva oikeusturvavakuutus, sitä käytetään kulujen kattamiseen. Asiakas on velvollinen maksamaan itse oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden vakuutusehtojen mukaisena sekä laajemmassa toimeksiannossa mahdollisesti vakuutusmäärän ylittävän osuuden laskusta. Omavastuu on sopimuksen mukaan mahdollista maksaa erissä.

Laskutus ja maksaminen

Ellei kyse ole maksullisesta puhelinpalvelusta, palvelun tarjoaja lähettää palvelun tilaajan sähköposti-, koti- tai postiosoitteeseen laskun, jolla palvelumaksu ja siihen lisätyt mahdolliset sovitut kulut maksetaan. Laskuun on merkitty eräpäivä johon mennessä maksu on maksettava palveluntarjoajan tilille. Maksuaika on 14 päivää. Maksuaika alkaa siitä päivästä kun palvelu on suoritettu.

Pidempikestoisen toimeksiannon yhteydessä laskutus tapahtuu yleensä vasta toimeksiannon päätyttyä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus laskuttaa asiakasta myös ennakkoon. Ennakkolaskutus on normaalikäytäntö aina, jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa oikeusturvavakuutusta. Jos oikeusturvavakuutuksessa on ehto, jonka mukaan yhtiö suorittaa vakuutuskorvauksen vasta kun vakuutettu on maksanut omavastuuosuutensa, voi palveluntarjoaja vaatia asiakkaalta ennakkoa arvioidun omavastuun osalta joko toimeksiannon yhteydessä tai toimeksiannon kestäessä.

Asian lopputulos

Toimistomme pyrkii potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvien tietojensa ja pitkän kokemuksensa sekä tarpeen mukaan hankittavien uusien selvitysten perusteella parhaansa mukaan saamaan ajamiinsa asioihin asiakkaamme kannalta mahdollisimman edullisen ratkaisun.
Toimistomme palkkio määräytyy asian vaativuuden ja sen hoitamiseen kuluneen tarpeellisen työajan perusteella. Tarpeelliseen ajankäyttöön vaikuttaa mm. se, kuinka paljon asia vaatii selvittämistä sekä yhteydenpitoa asiakkaan itsensä kanssa. Palkkio ei ole sidonnainen asian lopputulokseen, vaan asiakas vastaa oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden maksamisesta täysimääräisesti, vaikka asian ratkaisu olisi kielteinen.

Maksun laiminlyönti

Mikäli palvelun tilaaja ei maksa tilaamaansa palvelua kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, lähettää palvelun tarjoaja tilaajalle maksukehotuksen, josta peritään 10 euron maksukehotusmaksu. Mikäli palvelun tilaaja on kuluttaja, palvelun tarjoaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset, jos maksun viivästyminen johtuu palvelun tilaajaa kohtaavasta sosiaalisesta suoritusesteestä, kuten sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta palvelun tilaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi palvelun tarjoajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava kirjallisesti palvelun tarjoajalle viivytyksettä ennen maksun erääntymistä, jos palvelun tilaaja haluaa sen otettavan huomioon. Jos palvelun tilaaja ei maksa laskua kehotuksesta huolimatta, peritään se oikeusteitse lisättynä koroilla sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluilla.

Viivästyskorko

Mikäli laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä, on palvelun tilaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4.1 §:n määräistä viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.
Vastuunrajoitukset

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden palveluntarjoajien mukaan lukien yhteistyökumppaniensa toiminnasta, palveluista, tuotteista tai matkapuhelinverkon taikka muiden tietoliikenneyhteyksien toiminnasta. Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun mahdollisista häiriöistä aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen tai liiketoiminnan kohtuuttoman vaikeutumisen aiheuttamista vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu siitä, että joku missä tahansa maassa ryhtyy toimenpiteisiin tai jättää ryhtymättä toimenpiteisiin palvelun tarjoajan internetsivuilla tai muussa markkinoinnissaan antamien tietojen tai ohjeiden perusteella. Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu siitä, että joku ulkopuolinen oikeudetta käyttää hyväkseen sähköisesti lähetettyjä henkilöä koskevia tietoja (viestintäsalaisuuden loukkaus, tietomurto). Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun tilaajan sähköisesti lähettämien tietojen tietosuojasta eikä palvelun tarjoajan palvelun tilaajalle lähettämien tietojen tietosuojasta.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Palveluntarjoaja ylläpitää asiakasrekisteriä laskutusta ja asiakassuhteen hoitoa varten. Palveluntarjoaja arkistoi myös hoitamiensa asioiden ratkaisut. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille sekä laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle taholle ja näillekin vain niiltä osin kuin se on em. toimenpiteitä varten välttämätöntä. Kaikkia palvelun tilaajaan koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä yrityksen ulkopuolisilla tahoilla, lukuun ottamatta sovittuja asian hoitamisen edellyttämiä ulkopuolisia asiantuntijoita, ole niihin oikeutta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tietoja oman toimintansa tilastointitarkoituksissa.

Asiakas saa toimeksiannon kestäessä tai 3 kuukauden ajan sen lopullisesta päättymisestä esitetystä pyynnöstä kaiken asiakirjamateriaalin itselleen. Toimeksianto katsotaan lopullisesti päättyneeksi, kun ei asikas niin ilmoittaa tai toimistomme palveluiden tarvetta ei ole enää odotettavissa kyseisen asiakkaan kohdalla. Asiakirjat lähetetään viipymättä. Mikäli asiakas ei pyydä asiakirjojaan viimeistään 3 kuukauden kuluessa toimeksiannon päättymisestä, niin palvelun tarjoa hävittää asiakirja-aineiston asianmukaisella tavalla lopullisesti.

Toimistomme käyttää arkaluonteisia tietoja sähköpostitse lähetettäessä suojattua sähköpostiyhteyttä (Turvaposti).

Peruuttamisoikeus
 
Etämyynnissä kuluttajalla on lain mukaisin edellytyksin oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän aikana. Tarkemmat tiedot peruuttamisoikeudesta Kuluttajaviraston sivuilta https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/verkkokauppa-posti-ja-puhelinmyynti-etamyynti/peruutusoikeus-etamyynnissa/
 

 

Top