Vialliset rintaimplantit ja tekonivelet

Allergan-rintaimplantit – esitietolomake ”ryhmäkannetta” varten (15.4.2019)

Vuoden 2009 lopulla tai sen jälkeen asennetuista karheapintaisista rintaimplanteista vahinkoa kärsineet voivat ilmoittautua mahdollisten korvausvaatimusten hakemista varten oheisella esitietolomakkeella. Lomakkeen lähettämien ei sido mihinkään eikä aiheuta mitään kuluja. Lomakkeet pyydetään palauttamaan 15.5.2019 mennessä postitse osoitteeseen Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu, Aleksis Kiven katu 20, 00500 HELSINKI tai sähköpostitse skannaten infopalvelu(at)potilasvahinkoapu.fi. Yhteydenottojen suuren määrän takia emme tässä vaiheessa pysty valitettavasti vastaamaan yksittäisiin tiedusteluihin, mutta lomakkeen palauttaneisiin otetaan yhteyttä ja sovitaan erikseen mahdollisesta asianajotoimeksiannosta. Esitietolomakkeen lähettäneille laadimme kirjalliset etenemissuunnitelmat. Lomakkeen lähettäminen ei edellytä, että implantit olisi vielä poistettu tai että ne olisivat aiheuttaneet lymfoomaa tai muitakaan oireita.

Suomessa ei ole mahdollista nostaa ryhmäkannetta sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta jos samankaltaisia asioita ajetaan yhtä aikaa, syntyy siitä merkittäviä synergiaetuja. Toimistomme pystyy hoitamaan asiat pitkän kokemuksensa ansiosta erittäin tehokkaasti ja ilman asiakkaille mahdollisesti tuloksettomasta työstä aiheutuvia kuluriskejä. Asianajotoimeksiannoista ei aiheudu mitään kuluja, ellei asiakkaalle saada korvauksia.

Lataa lomake

Syöpävaaralliset Allergan Natrelle ja McGhan -rintaimplantit (16.1.2019)

Karheapintaisiin  silikonisiin rintaimplantteihin on todettu liittyvän 400-kertainen riski suurisoluiselle lymfomaalle (BIA-ALCL-lymfooma) verrattuna henkilöihin, joilla ei ole implantteja. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005965621.html

Suomessa kyseisiä implantteja on asennettu noin 15000 ihmiselle. Suomen esteettiset plastiikkakirurgit -yhdistyksen mukaan potilaiden, joille on asetettu kyseiset implantit, on syytä hakeutua seurantaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Kupin mukaan epäilyt siitä, että kyseiseen implanttiin liittyy syöpäriski, ovat niin vahvoja, ettei sitä kannata käyttää.

Tuotevastuu ja korvaukset

Toimistomme näkemyksen mukaan kyseisillä implanteilla hoidetuilla potilailla on tuotevastuulain ja vahingonkorvauslain nojalla oikeus saada kärsimänsä henkilövahinko ja siihen välittömästi liittyvät menetykset kokonaan korvatuksi, koska tuote on erittäin todennäköisesti tuotevastuulain tarkoittamalla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Korvausvastuussa on tuotteen valmistajayhtiö.

Korvausta tulee maksaa ylimääräisistä hoitokuluista (tutkimukset, seuranta, implanttien poistoleikkaus) ja matkakuluista, mahdollisesti myös implanttien asentamisesta aiheutuneista kuluista, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta (mm. poistoleikkaus), mahdollisesta pysyvästä kosmeettisesta haitasta sekä mahdollisesta pysyvästä toiminnallisesta haitasta sekä ansionmenetyksestä, mikäli sellaista on aiheutunut esim. poistoleikkauksen takia. Oikeus korvauksiin koskee jokaista potilasta, vaikka hänellä ei olisi todettu suurisoluista lymfoomaa. Mikäli potilaalla on todettu kyseinen syöpätyyppi, kuuluu korvausta maksaa myös syövästä, koska syy-yhteys implanttien käyttöön on erittäin todennäköinen.

Maksuton arvio

Toimistomme auttaa tarvittaessa vahingonkärsineitä vaatimaan korvauksia. Suomessa korvauksia ei ole käytännössä mahdollista hakea ryhmänä (joukkokanne), vaan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa kultakin vahingonkärsineeltä erikseen ja asiat ratkaistaan yksittäistapauksittain. Toimistomme kokemus vastaavista asioista antaa asiakkaillemme synergiaetuja ja luo samalla kustannustehokkuutta.

Mikäli sinulle on asennettu em. syöpävaarallisiksi todetut implantit, voit lähettää asiakirjat maksuttomaan alkuarvioon osoitteella Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy, Aleksis Kiven katu 20, 00500 HELSINKI

Alkuarviota varten tarvitaan:

1.      Implanttien asennusleikkausta koskevat potilasasiakirjat, mukaan lukien implanttien tuote-etiketit (saat ne leikanneelta taholta),

2.      Muut implanttien seurantaan / tutkimukseen / hoitoon liittyvät myöhemmät potilasasiakirjat, erityisesti liittyen implanttien poistoon tai poiston suunnitteluun,

3.      Kuitit implanttien asennukseen liittyvistä kuluista,

4.      Kuitit muista myöhemmistä implantteihin liittyvistä tutkimus- ja hoitokuluista,

5.      Selvitys mahdollisesta ansionmenetyksestä (jos sairaslomaa poistoleikkauksen takia),

6.      Kopio kotivakuutuksen vakuutuskirjasta ja tieto vakuutuksen alkamispäivästä,

7.      Omat yhteystiedot.

Asiakirjojen lähettäminen ei sido sinua mihinkään. Tutustumme asiaasi ja teemme etenemissuunnitelman ja tarkan kustannusarvio asian hoitamisesta. Toimistomme kulut ovat aina kohtuulliset suhteessa asian intressiin.

 

Tekonivelten viat

Toimistomme hoitaa myös viallisiin metalli-vastaan-metalli -tekoniveliin (esim. ASR) liittyviä korvausvaatimuksia vahingonkärsineiden puolesta. Julkisuudessa on ollut esillä mm. ASR -lonkkatekonivelten aiheuttamat ongelmat, joiden seurauksena on jouduttu tekemään paljon uusintaleikkauksia. Kyseisten tekonivelten markkinoija DePuy Orthopaedics on ilmoittanut poistavansa markkinoilta tämän pinnoitetekonivelmallin ja vastaavaa metallista liukuparia hyödyntävän, lonkan perinteisissä tekonivelleikkauksissa käytettävän ASR XL-kuppijärjestelmän.

DePuy on ilmoittanut korvaavansa ASR-tekonivelten seurannasta ja hoidosta aiheutuneet kulut. Näkemyksemme mukaan kyseisillä tekonivelillä hoidetuilla potilailla on kuitenkin tuotevastuulain ja vahingonkorvauslain nojalla oikeus saada hoitokulujen lisäksi kärsimänsä vahinko kokonaan korvatuksi. Tämä tarkoittaa korvausta myös ylimääräisestä ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä, kosmeettisesta haitasta sekä pysyvästä haitasta.

Korvaukset

Toimistomme auttaa vahingonkärsineitä vaatimaan korvauksia. Voimme ensisijaisesti auttaa niitä henkilöitä, joille viallinen tekonivel on jo vaihdettu tai vaihdon ajankohta on tiedossa.

Suomessa korvauksia ei ole käytännössä mahdollista hakea ryhmänä (joukkokanne), vaan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa kultakin vahingonkärsineeltä erikseen ja asiat ratkaistaan yksittäistapauksittain. Toimistomme kokemus juuri näistä asioista antaa asiakkaillemme synergiaetuja ja luo samalla kustannustehokkuutta.